อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

สำรวจคุณภาพน้ำ คลองนาทับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 โดย นายนรินทร ใหม่วัดสวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ เป็นอีกครั้งกับการนำเสนอผลการสำรวจคุณภาพน้ำในคลองนาทับ เพื่อติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฉบับนี้ขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการครับ ที่ผ่านมาผู้อ่านหลายท่านคงคุ้นชินกับชื่อหน่วยงาน “สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง” ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่เป็น “ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 (สงขลา)” ตามนโยบายการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรของกรมประมง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าชื่อของหน่วยงานเปลี่ยนไป แต่ภารกิจหลักที่ประกอบด้วย“การศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ระบบและการจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ตรวจสอบเฝ้าระวังแหล่งทำการประมงชายฝั่ง” ยังคงดำเนินการเหมือนเดิม เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้อง เมื่อเกิดวิกฤติน้ำ ซึ่งจะช่วยในการเฝ้าระวังหรือตัดสินใจให้กับผู้ทำประมง หรือผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

“คลองนาทับ” ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา เป็นคลองน้ำกร่อย แหล่งทรัพยากรสำคัญต่อชุมชนนาทับ เปรียบเสมือนสายเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตมาอย่างยาวนาน เป็นแหล่งน้ำที่อุดมไปด้วยทรัพยากรสัตว์น้ำ ปลา กุ้ง ปู สัตว์น้ำต่างๆ อันเอื้อต่ออาชีพประมงพื้นบ้าน และเลี้ยงในกระชัง แม้ว่าในปัจจุบัน สัตว์น้ำบางชนิดลดน้อยลง ประกอบกับสภาพน้ำในคลองเปลี่ยนแปลงไป และเหตุการณ์ปลาในกระชังตายอยู่บ่อยครั้ง

สำรวจคุณภาพน้ำ คลองนาทับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 โดย นายนรินทร ใหม่วัด สำรวจคุณภาพน้ำ คลองนาทับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 โดย นายนรินทร ใหม่วัด

ด้วยเหตุนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 (สงขลา) จึงได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมของคลองนาทับ จำนวน 9 สถานี (รูปที่ 1 และตารางที่ 1) เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และประเมินแนวโน้มของสถานะคุณภาพน้ำ ซึ่งได้ดำเนินการติดตามตรวจวัดปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 1) คุณภาพน้ำพื้นฐานได้แก่ ความเค็ม ออกซิเจนละลายน้ำ ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณไนโตรเจนที่อยู่ในรูปของแอมโมเนีย และปริมาณบีโอดี (ความสกปรกของน้ำในรูปปริมาณอินทรีย์)

สถานีที่ 1,2 และ 3 (รูปที่ 2) บริเวณหมู่บ้านปากบางนาทับ เนื่องจากเป็นเขตที่ติดต่อกับทะเลคุณภาพน้ำโดยทั่วไปจึงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยความเค็ม (Sal) มีค่าเฉลี่ย 25.3 ppt ออกซิเจนละลาย (DO) มีค่าเฉลี่ย 6.8 mg/L pH มีค่าเฉลี่ย 7.9 แอมโมเนียทั้งหมด (TAN) มีค่าเฉลี่ย 0.011  mg/L บีโอดีมีค่าเฉลี่ย 2. 7 mg/L

สำรวจคุณภาพน้ำ คลองนาทับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 โดย นายนรินทร ใหม่วัด

ที่มา:https://www.google.co.th/maps/@7.0441097,100.680768,13z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1sz4bd0tOTiMzE.kWpgeU9hrWAs?hl=th เข้าถึง 1 ธ.ค. 59

สถานีที่ 4,5 และ 6 (รูปที่ 3) บริเวณบ้านนาทับและบ้านท่าคลอง คุณภาพน้ำโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ดี โดยความเค็ม มีค่าเฉลี่ย 15.9 ppt ออกซิเจนละลาย มีค่าเฉลี่ย 7.0 mg/L pH มีค่าเฉลี่ย 7.4 แอมโมเนียทั้งหมด มีค่าเฉลี่ย 0.074  mg/L บีโอดีมีค่าเฉลี่ย 2.6 mg/L
ขณะที่สถานี 7,8 และ 9 (รูปที่ 3) บริเวณบ้านคูน้ำรอบและบ้านม้างอน ซึ่งเป็นที่ที่มีการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังอยู่จำนวนมาก คุณภาพน้ำโดยทั่วไปยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยความเค็ม มีค่าเฉลี่ย 11.1 ppt ออกซิเจนละลาย มีค่าเฉลี่ย 7.51 mg/L pH มีค่าเฉลี่ย 7.0 แอมโมเนียทั้งหมด มีค่าเฉลี่ย 0.013  mg/L บีโอดีมีค่าเฉลี่ย 2.6 mg/L ขณะที่สถานี 9  มีค่าความเค็ม 5.1 ppt

จะเห็นได้ว่าคุณภาพน้ำในลำคลองนาทับ ทุกพารามิเตอรที่ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบของเดือน  พฤศจิกายน 2559 ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีและเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นอย่างดี แต่ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 (สงขลา) ก็ยังคงต้องตรวจติดตามและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพราะสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคุณภาพน้ำในเดือนต่อไปจะเป็นอย่างไรทางจะนำมารายงานให้ทราบอีกครั้งครับ

 

2 ธ.ค. 59