อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

- สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ธ.ค.  2563

01.สขร.1 เดือน ธ.ค. 63 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา 

02.สขร.1 เดือน ธ.ค. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลา

03 สขร.1 เดือน ธ.ค. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง

04.สขร.1 เดือน ธ.ค. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

05.สขร.1 เดือน ธ.ค. 63 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา

06.สขร.1 เดือน ธ.ค. 63 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

07.สขร.1 เดือน ธ.ค. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

08.สขร.1 เดือน ธ.ค. 63 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา

09.สขร.1 เดือน ธ.ค. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา

 

- สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน พ.ย.  2563

01.สขร.1 เดือน พ.ย. 63 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา 

02.สขร.1 เดือน พ.ย. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลา

03 สขร.1 เดือน พ.ย. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง

04.สขร.1 เดือน พ.ย. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

05.สขร.1 เดือน พ.ย. 63 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา

06.สขร.1 เดือน พ.ย. 63 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

07.สขร.1 เดือน พ.ย. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

08.สขร.1 เดือน พ.ย. 63 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา

09.สขร.1 เดือน พ.ย. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา

 

- สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ต.ค.  2563

01.สขร.1 เดือน ต.ค. 63 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา 

02.สขร.1 เดือน ต.ค. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลา

03 สขร.1 เดือน ต.ค. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง

04.สขร.1 เดือน ต.ค. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

05.สขร.1 เดือน ต.ค. 63 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา

06.สขร.1 เดือน ต.ค. 63 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

07.สขร.1 เดือน ต.ค. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

08.สขร.1 เดือน ต.ค. 63 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา