อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

สำรวจคุณภาพน้ำคลองนาทับ เดือนสิงหาคม 2559 โดย นายนรินทร ใหม่วัดคลองนาทับ เป็นคลองสายหลักของชาวตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เปรียบเสมือนสายเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตมาอย่างยาวนาน เนื่องจากเป็นแหล่งน้ำที่อุดมไปด้วยทรัพยากรสัตว์น้ำ อันเอื้อต่ออาชีพประมงพื้นบ้าน ตามวิถีของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้คลองนาทับหนึ่งในแหล่งเลี้ยงปลากะพงขาวของ จงหวัดสงขลา แม้ว่าในปัจจุบันคลองนาทับจะมีสภาพน้ำที่เริ่มตื้นเขิน มีดินโคลน และสภาพน้ำที่บางช่วงเน่าเสีย

เพราะน้ำไหลเวียนไม่สะดวก ทั้งนี้สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จึงได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมของคลองนาทับ จำนวน 10 สถานี (รูปที่ 1และตารางที่ 1) เป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และประเมินแนวโน้มของสถานะคุณภาพน้ำ ซึ่งได้ดำเนินการติดตามตรวจวัดปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 1) คุณภาพน้ำพื้นฐานได้แก่ ความเค็ม อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง ความโปร่งใส ความลึก และปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 2) ปริมาณไนโตรเจนที่อยู่ในรูปของ แอมโมเนีย ไนไตรท์ 3) ปริมาณบีโอดี (ความสกปรกของน้ำในรูปปริมาณอินทรีย์)

ตารางที่ 1 รายละเอียดสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ บริเวณคลองนาทับ ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

สำรวจคุณภาพน้ำคลองนาทับ เดือนสิงหาคม 2559 โดย นายนรินทร ใหม่วัด

สถานีที่ 1,2 และ 3 (รูปที่ 2) คุณภาพน้ำโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากเป็นบริเวณที่ติดต่อกับทะเล โดยความเค็ม (Sal) มีค่าเฉลี่ย 31.9 ppt ออกซิเจนละลาย (DO) มีค่าเฉลี่ย 7.7 mg/L pH มีค่าเฉลี่ย 8.2 แอมโมเนียทั้งหมด (TAN) มีค่าเฉลี่ย 0.011  mg/L บีโอดีมีค่าเฉลี่ย 2.7 mg/L

สำรวจคุณภาพน้ำคลองนาทับ เดือนสิงหาคม 2559 โดย นายนรินทร ใหม่วัด  

รูปที่ 2 สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำสถานี 1,2 และ 3 บริเวณคลองนาทับ

สำรวจคุณภาพน้ำคลองนาทับ เดือนสิงหาคม 2559 โดย นายนรินทร ใหม่วัด

รูปที่ 3 สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำสถานี 4,5,6,7,8,9 และ 10 บริเวณคลองนาทับ

ที่มา:https://www.google.co.th/maps/@7.0441097,100.680768,13z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1sz4bd0tOTiMzE.kWpgeU9hrWAs?hl=th เข้าถึง 25 ส.ค. 59

สถานีที่ 4,5 และ 6 (รูปที่ 3) คุณภาพน้ำโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ดี โดยความเค็ม มีค่าเฉลี่ย 32.6 ppt ออกซิเจนละลาย มีค่าเฉลี่ย 7.1 mg/L pH มีค่าเฉลี่ย 8.0 แอมโมเนียทั้งหมด มีค่าเฉลี่ย 0.076  mg/L บีโอดีมีค่าเฉลี่ย 1.2 mg/L ขณะที่สถานี 7,8 และ 9 (รูปที่ 3) ซึ่งเป็นที่ที่มีการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังอยู่จำนวนมาก คุณภาพน้ำโดยทั่วไปยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยความเค็ม มีค่าเฉลี่ย 32.7 ppt ออกซิเจนละลาย มีค่าเฉลี่ย 7.0 mg/L pH มีค่าเฉลี่ย 7.9 แอมโมเนียทั้งหมด มีค่าเฉลี่ย 0.044  mg/L บีโอดีมีค่าเฉลี่ย 1.0 mg/L ขณะที่สถานี 10 มีค่าความเค็ม 32.0 ppt ออกซิเจนละลาย 7.2 mg/L pH 7.8 แอมโมเนียทั้งหมด 0.021  mg/L และบีโอดี 1.7 mg/L

สำรวจคุณภาพน้ำคลองนาทับ เดือนสิงหาคม 2559 โดย นายนรินทร ใหม่วัด สำรวจคุณภาพน้ำคลองนาทับ เดือนสิงหาคม 2559 โดย นายนรินทร ใหม่วัด สำรวจคุณภาพน้ำคลองนาทับ เดือนสิงหาคม 2559 โดย นายนรินทร ใหม่วัด

รูปที่ 4 สภาพทั่วไปบริเวณคลองนาทับ

จะเห็นได้ว่าคุณภาพน้ำในลำคลองนาทับ ทุกพารามิเตอรที่ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบของเดือน  สิงหาคม 2559 ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีและเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นอย่างดี แต่ทางสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งก็ยังคงต้องตรวจติดตามและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพราะสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคุณภาพน้ำในเดือนต่อไปจะเป็นอย่างไรทางจะนำมารายงานให้ทราบอีกครั้ง

 

20 ก.ย. 59