ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

การเลือกสถานที่เลี้ยงหอยแมลงภู่
1. ควรเป็นแหล่งที่มีพันธุ์หอยแมลงภู่เกิดชุกชุมตามธรรมชาติ
2. ต้องเป็นแหล่งน้ำกร่อยหรือน้ำเค็มและคงสภาพความเค็มอยู่เป็นเวลานานประมาณ 7-9 เดือนในรอบปี
3. ควรเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยจากกระแสน้ำและคลื่นลมแรง


4. ควรเป็นแหล่งน้ำที่อยู่ห่างจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งอาจถายเทน้ำเสียอันเป็นพิษเป็นภัยต่อสัตว์น้ำ
5. แหล่งเลี้ยงหอยควรเป็นแหล่งน้ำตื้นชายฝั่ง ซึ่งมีความลึกประมาณ 3 -10 เมตร
6. แหล่งเลี้ยงหอยแมลงภู่หากมีทางเลือกควรอยู่ใกล้ตลาด การคมนาคมขนส่งได้สะดวก 
ประเภทของการเลี้ยง
 1. การเลี้ยงแบบปักหลักล่อลูกหอย
      เหมาะสมที่จะดำเนินการในพื้นที่ย่านน้ำตื้นซึ่งมีความลึกประมาณ 4-6 เมตร ตามบริเวณชายฝั่งทะเลที่มีสภาพเป็นอ่าวทั่วไป พื้นทะเลคั้งแต่ เส้นขอบฝั่งออกไปไม่ลาดชันเกินไป สภาพเป็นโคลน และโคลนปนทรายระดับน้ำสูงสุดและต่ำสุดไม่แตกต่างกันมากนัก และมีอาหารตามธรรมชาติที่เพียงพอ 
 2. การเลี้ยงแบบแพ 
- การถักแพเชือก ขนาด 40 x 40 ตารางเมตร
- การผูกถังทุ่น ขนาด 20 - 30 ลิตร
- การเตรียมทุ่นสมอปูน
- การเคลื่อนย้ายทุ่นสมอปูน
- การนำแพเชือกลงทะเล
 3. การเลี้ยงแบบแขวนบนราวเชือก
       เหมาะสำหรับแหล่งเลี้ยงที่มีระดับน้ำลึกและปลอดภัยจากกระแสคลื่นลมแรงส่วนประกอบที่สำคัญ คือ เชือกเส้นใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1/2 นิ้ว ยาวประมาณ 100 เมตร มีทุ่นผูกเป็นระยะ 2-4 เมตร เพื่อให้หอยเกาะมีระยะห่างกัน 50 เซนติเมตร ปลายเชือกยาวไม่เกินระดับน้ำลงต่ำสุด ที่ปลายเชือกเส้นใหญ่ทั้งสองข้างผูก ไว้กับสมอยึดไม่ให้เคลื่อนที่ ถ้าเป็นทุ่นใหญ่อาจผูกเชือกคู่ก็ได้ ผลผลิตพอๆ กับการเลี้ยงหอยแบบแพ 
แต่วิธีการ เชื่อว่ามีความต้านทานต่อคลื่นลมได้ดี
 4. การเลี้ยงหอยแบบตาข่ายเชือก
      การเลี้ยงแบบตาข่ายเชือกสามารถเลี้ยงได้ในระดับน้ำลงต่ำสุด 2 เมตร และในบริเวณดินแข็งที่ไม่สามารถปักไม้เลี้ยงหอยได้ การเลี้ยงแบบนี้มีข้อดี คือวัสดุที่ใช้เป็นวัสดุสังเคาระห์ซึ่งหาได้ง่ายตามตลาดทั่วไป 
ขั้นตอนในการเลี้ยงหอยแบบข่ายเชือก
- การเตรียมฐานเสา เสาเส้นผ่านศูนย์กลาง 150ซม. ยาว 50 ซม. ตั้งในแบบ 4 ท่อน เทปูนสูงประมาณ 30ซม.
- การเตรียมเสาเหล็กสวมใส่ท่อพีวีซี
- การเตรียมราวเชือก
- การเคลื่อนย้ายฐานเสา
- การวางฐานเสา
- การสวมเสาหลัก
- การขึงเชือก 14-16 มิลลิเมตร
- การวางตาข่ายเชือก
- การเก็บเกี่ยวลูกหอย
- การเสริมฐานเสา