อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

ปลาทองเป็นปลาที่มีลักษณะแปลก สีสันสดใสสวยงามและมีหลากหลายสายพันธุ์ จึงได้รับความนิยมเลี้ยงกันอย่างกว้างขวางทั่วทุกภาคของประเทศไทย ในการจัดแข่งขันประกวดปลาทองแต่ละครั้งมักจะมีปัญหาในการตัดสินของคณะกรรมการเสมอ

เนื่องจากเกณฑ์การพิจารณาลักษณะปลาและเกณฑ์การตัดสินยังไม่เด่นชัด กรมประมงจึงมีนโยบายที่จะหาทางแก้ไขในเรื่องนี้ โดยมอบหมายให้สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ เชิญผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์เรื่องปลาทองจากภาครัฐและเอกชนมาร่วมประชุมเพื่อยกร่างเกณฑ์การติดสินการประกวดปลาทอง

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานซึ่งจะได้ใช้ในการตัดสินการประกวดปลาทองเรื่อยมา จนกระทั้งในปี 2548 สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำได้จัดสัมมนาเชิญคณะกรรมการตัดสินปลาทองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องปลาทองเข้าร่วมพิจารณา แก้ไขและปรับปรุงเกณฑ์การตัดสินปลาทอง เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาของสายพันธุ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารปรีดากรรณสูต กรมประมง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 สำหรับเกณฑ์การตัดสินการประกวดปลาทอง ที่ได้รับการยอมรับจากมติที่ประชุม มีดังต่อไปนี้

การพิจารณารับปลาทองเข้าประกวด

มีเกณฑ์พิจารณา ดังนี้ 

 1. ลักษณะตรงตามสายพันธุ์ที่กำหนด
 2. ขนาดถูกต้องตามที่กำหนดโดยวัดจากปลายปากถึงโคนหาง
 3. ลักษณะสมบูรณ์ สัดส่วนดี ไม่พิการ
 4. ไม่เป็นโรค

ลักษณะปลาไม่สมบูรณ์ มีดังนี้ 

 1. หลังไม่สวย ลำตัวโค้งเป็นคลื่น
 2. วุ้นน้อย
 3. ครีบพับ
 4. ก้านครีบไม่สมบูรณ์
 5. ไม่สามารถทรงตัวได้ตามปกติ
 6. ความไม่สมส่วนต่าง ๆ

ลักษณะปลาพิการ มีดังนี้

 1. หลังคด
 2. ครีบคด
 3. ตัดแต่งครีบหรือวุ้น
 4. วุ้นแตก

 

อ้างอิง

วารสารการประมง ปีที่ 59 ฉบับที่ 5 เดือนกันยายน-ตุลาคม 2549 หน้า 455-462

https://sites.google.com/