ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

คุยฟุ้ง กุ้งก้ามกราม(ตอนที่ 2) โดยขวัญเรือน สุวรรณรัตน์จากการสัมภาษณ์แม่ค้าคนกลางที่รับซื้อกุ้งก้ามกรามจากชาวประมงถึงเรื่องราคาถึงกับต้องตะลึงกันเลยทีเดียวแม่ค้ากล่าวว่า เมื่อประมาณ ปี2553-2554 กุ้งก้ามกรามที่รับซื้อจากชาวประมงแบ่งเป็นแค่ 2 ขนาด เท่านั้น คือ กุ้งก้ามกรามขนาดต่ำกว่า 1 ขีด/ตัว ราคากิโลกรัมละ 280-350 บาท กุ้งก้ามกรามขนาด 1 ขีด/ตัว ขึ้นไป กิโลกรัมละ 350 บาท แต่หลังจากปี 2555 จนถึงปัจจุบัน

แบ่งขนาดการรับซื้อกุ้งก้ามกราม เป็น 3 ขนาด คือขนาดต่ำกว่า 1 ขีด/ตัว ราคากิโลกรัมละ 300 บาท กุ้งขนาด 1-2 ขีด/ตัวราคากิโลกรัมละ 500 บาทและ กุ้งขนาด 2 ขีด/ตัวขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 700 บาท ตะลึงใช่ไหมค่ะ ระยะห่างกันแค่ 2 ปี แต่ราคาต่างกันเห็นได้อย่างชัดเจน แต่ก็อาจจะมีผลมาจากสาเหตุหลายประการเช่น จำนวนผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแต่ละปี ปีใดกุ้งก้ามกรามจับได้น้อยราคาก็สูงขึ้น หรือบางปีจับได้มากแต่ความต้องการของตลาดมีสูงโดยเฉพาะตลาดจากเพื่อนบ้านอย่างประเทศมาเลเซีย

คุยฟุ้ง กุ้งก้ามกราม(ตอนที่ 2) โดยขวัญเรือน สุวรรณรัตน์

ทราบเรื่องราคากันแล้วต่อไปมาดูถึงช่วงเวลาที่ออกไปจับกุ้งก้ามกรามของชาวประมงกันบ้างได้สอบถามถึงเวลาในการออกหากุ้งก้ามกรามจากชาวประมงของทะเลสาบสงขลาชาวประมงกล่าวว่ากุ้งก้ามกรามหาได้ทั้งกลางวันและกลางคืน แต่ส่วนใหญ่นิยมหากลางคืนจะออกจากบ้านประมาณเวลา 01.00 น.กลับมาประมาณ 10.00 น. ในรอบปีจะจับกุ้งได้เยอะน้อยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของน้ำในแต่ละพื้นที่แต่ช่วงที่จับกุ้งได้มากที่สุดในรอบปีคือประมาณเดือน สิงหาคม-พฤศจิกายน ของทุกปี ดิฉันถามชาวประมงว่าเวลาประมาณที่ออกไปหากุ้งนั้นเป็นเวลากลางคืนแล้วร่างกายเราต้องการพักผ่อนต้องการนอน ไม่อยากนอนอยู่บ้านบ้างหรือได้รับคำตอบที่ฟังแล้วเป็นคำตอบที่ทำให้ดิฉันมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้น “เวลานอนจะนอนตอนไหนก็ได้แต่เวลาหาเงินเพื่อครอบครัวนั้นย่อมสำคัญกว่าเวลานอน แค่ได้ยินประโยคสั้นๆ แต่ได้ใจความอย่างนี้ก็ชื่นใจแทนคนที่อยู่ข้างหลัง แต่ที่น่าชื่นใจไปมากกว่านั้นคือ ชาวประมงขอขอบคุณกรมประมงที่ได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่ทะเลสาบสงขลาเป็นอย่างมากนี่ถ้ากรมประมงไม่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชาวประมงคงจับสัตว์น้ำ ได้น้อยหรือไม่ได้เลย เพราะกรมประมงนี่แหละที่ทำให้ชาวประมงมีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกทางหนึ่ง

สำหรับแนวความคิดของกรมประมงที่จัดให้มีการนำเทคโนโลยีด้านฟาร์มทะเลโดยชุมชน มาช่วยในการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบ เนื่องจากในการพัฒนาฟาร์มทะเลโดยชุมชนนั้น มิได้มีเพียงกิจกรรมการปล่อยสัตว์น้ำเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะทำให้กุ้งก้ามกราม มีอัตราการรอดตายสูงขึ้น มีผลผลิตกุ้งออกมาให้ชาวประมงได้จับหลังจากปล่อยลูกกุ้งก้ามกรามประมาณ 5 เดือน นอกจากนี้ยังได้เพิ่มมาตรการในการอนุรักษ์โดยการพัฒนาธนาคารกุ้งก้ามกราม ให้สามารถออกลูกออกหลานกันต่อไป เป็นการพัฒนาการประมงที่ยั่งยืนอีกด้วย

เราช่วยท่านท่านช่วยเราดิฉันเชื่อเหลือเกินค่ะว่าทะเลสาบสงขลาของเราจะไม่ไร้ซึ่งกุ้งก้ามกรามอย่างแน่นอนทุกๆ พื้นที่ ที่มีแหล่งน้ำในทะเลสาบ นั่นคือเป้าหมายของเราค่ะ ขอเพียงท่านและเราเดินคู่ไปด้วยกันสิ่งใดทำแล้วย่ำยีทะเลสาบ สิ่งไหนทำแล้วเป็นภัยกับกุ้งก้ามกรามและสัตว์น้ำชนิดอื่น สัญญาด้วยกันนะค่ะว่าเราจะ “เลิก”