ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ กรมประมงและกรมวิชาการเกษตร บูรณาการตรวจตลาดสดระหว่างวันที่ 1 – 7 เมษายน 2560 เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและดูแลด้านอาหารปลอดภัยทั่วประเทศแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ในส่วนจังหวัดสงขลา นายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ได้ประสานกับสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา และศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 จะออกตรวจตลาดทรัพย์สิน เทศบาลนครสงขลา ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป โดยมีภารกิจดังนี้

 

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
1.    ตรวจใบอนุญาตค้าซากสัตว์
2.    ประเมินสุขอนามัยของสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์
3.    สุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อโค เนื้อสุกร และเนื้อไก่ ส่งห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาสารตกค้าง (ยาปฏิชีวนะ/สารเร่งเนื้อแดง จุลินทรีย์ก่อโรค
4.    แนะนำโครงการปศุสัตว์ OK. ที่สามารถสอบย้อนกลับจากสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ไปถึงโรงฆ่าและฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8

สุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าพืชจำนวน 10 ตัวอย่าง เพื่อตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ E coil และ Salmonella spp. และหาสารตกค้าง 4 กลุ่ม (44 ชนิดสารเคมี) คือ
1.    กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟส
2.    กลุ่มออร์กาโนคลอรีน
3.    กลุ่มไพรีทรอย
4.    กลุ่มคาร์บาเมท

สำนักงานประจังหวัดสงขลาและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6
1.    ตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง Formalin ด้วยชุดสอบ ณ สถานที่จำหน่าย
2.    เก็บตัวอย่างส่งตรวจห้องปฏิบัติเพื่อตรวจหาสารตกค้างกลุ่ม Malachite green , Nitrofuran และ Chloramphenical

การดำเนินการดังกล่าว จะสร้างความเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนในจังหวัดสงขลา ได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยและฉลองเทศกาลสงกรานต์อย่างมีความสุข ตามนโยบายของรัฐบาล