ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

การเลี้ยงกุ้งขาว ด้วยระบบน้ำหมุนเวียนทีมีความปลอดภัยทางชีวภาพ ป้องกันการระบาดของโรคจากภายนอก

ดาวน์โหลด