อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 ผลผลิตกุ้งทะเล (กุ้งขาวแวนนาไม และกุ้งกุลาดา) จากการเพาะเลี้ยงแบบพัฒนามีผลผลิตรวม 130,636.92 ตัน ประกอบด้วย 1) ผลผลิตที่ได้จากการประเมินจากฐานข้อมูลใบกากับการเคลื่อนย้ายสินค้าสัตว์น้า (MD : Movement Document) ปริมาณ 116,779.35 ตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 89.39% ของผลผลิตกุ้งทะเลที่ผลิตได้จากการเลี้ยงแบบพัฒนา โดยเป็นผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไม 109,693.96 ตัน (93.93%) และกุ้งกุลาดา 7,085.39 ตัน (6.07%) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลผลิตกุ้งทะเล ในระบบ MD ลดลง 4.50% โดยการผลิตกุ้งขาวแวนนาไมเพิ่มขึ้น 4.85% ส่วนกุ้งกุลาดาเพิ่มขึ้น 1.34%

อ่านเพื่มเติม>>>คลิก

 

ที่มา

-กลุ่มเศรษฐกิจการประมง

-กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง