ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
โรงเพาะเลี้ยงปลาทะเลของศูนย์ฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
ถนนไปโรงเพาะเลี้ยงปลาทะเลของศูนย์ฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
สวนหย่อมด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

บทคัดย่อ

การศึกษาโรคตัวเปื่อยในปลาหางนกยูง โดยรวบรวมปลาที่มีอาการ ว่ายน้ำช้า เซื่องซึม ตัวด่างขาว ตกเลือด เกล็ดหลุด มีแผลเปื่อย จากฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาหางนกยูงในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง ผลการตรวจหาปริสิตภายนอกพบสัตว์เซลล์เดียวชนิด Tetrahymena sp. จำนวนมากอยู่บริเวณแผลตามลำตัวของปลาหางนกยูง การศึกษาทางแบคทีเรียวิทยา พบแบคทีเรีย 2 ชนิด ได้แก่ Aeromonas sorbia และ Plesiomonas shigelloides จากบริเวณแผลของปลาป่วย

ระบบจัดการฟาร์มเลี้ยงปลาทะเลเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ด้วยระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) ระบบจัดการฟาร์มเลี้ยงปลาทะเลเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ด้วยระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)

ภรัณยู ถมพลกรัง* และ ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของประชากรพ่อแม่พันธุ์ปลาสวาย (Pangasianodon hypophthalmus)

ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของประชากรพ่อแม่พันธุ์ปลาสวาย (Pangasianodon hypophthalmus)

ศรีจรรยา เข็มกลัด1* และ วิศณุพร รัตนตรัยวงศ์2

1สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ 2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่

ปลาหมอความแตกต่างระหว่างประชากรปลาหมอจากแหล่งธรรมชาติและฟาร์มเพาะเลี้ยงใในประเทศไทย โดยข้อมูลพันธุกรรมและลักษณะปรากฏภายนอก

พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข* พลชาติ ผิวเณร สุจิตรา เพชรคง สุชาติ จุลอดุง อนงค์ นิ่มละมัย และ จริญญา สุวรรณนาคะ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ

บทคัดย่อ

ปลานิลจิตรลดาผลของระดับอุณหภูมิน้ำต่ออัตราส่วนเพศปลานิลจิตรลดา 3

สุชาติ จุลอดุง1* สง่า ลีสง่า1 เมตตา ทิพย์บรรพต1 และ ชัยติศักดิ์ บริบูรณ์2

1ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร 2สํานักงานพื้นที่กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ