ถนนไปโรงเพาะเลี้ยงปลาทะเลของศูนย์ฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
สวนหย่อมด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
สะพานสูบน้ำทะเล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
โรงเพาะเลี้ยงปลาทะเลของศูนย์ฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

บทคัดย่อ

การเพาะเลี้ยงกบบูลฟร๊อกแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 การเพาะพันธุ์และอนุบาลกบ ขั้นตอนที่ 2 เลี้ยงลูกกบให้ได้ขนาดตลาด ดำเนินการ ณ สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นตัวแทนของภาคกลาง เป็นเวลา 16 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2542 ถึงเดือนมิถุนายน 2543 โดยเพาะพันธุ์กบบูลฟร็อกด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ LHRHa (buserelin acetate)

บทคัดย่อ

การศึกษาโรคตัวเปื่อยในปลาหางนกยูง โดยรวบรวมปลาที่มีอาการ ว่ายน้ำช้า เซื่องซึม ตัวด่างขาว ตกเลือด เกล็ดหลุด มีแผลเปื่อย จากฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาหางนกยูงในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง ผลการตรวจหาปริสิตภายนอกพบสัตว์เซลล์เดียวชนิด Tetrahymena sp. จำนวนมากอยู่บริเวณแผลตามลำตัวของปลาหางนกยูง การศึกษาทางแบคทีเรียวิทยา พบแบคทีเรีย 2 ชนิด ได้แก่ Aeromonas sorbia และ Plesiomonas shigelloides จากบริเวณแผลของปลาป่วย

ระบบจัดการฟาร์มเลี้ยงปลาทะเลเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ด้วยระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) ระบบจัดการฟาร์มเลี้ยงปลาทะเลเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ด้วยระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)

ภรัณยู ถมพลกรัง* และ ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของประชากรพ่อแม่พันธุ์ปลาสวาย (Pangasianodon hypophthalmus)

ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของประชากรพ่อแม่พันธุ์ปลาสวาย (Pangasianodon hypophthalmus)

ศรีจรรยา เข็มกลัด1* และ วิศณุพร รัตนตรัยวงศ์2

1สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ 2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่

ปลาหมอความแตกต่างระหว่างประชากรปลาหมอจากแหล่งธรรมชาติและฟาร์มเพาะเลี้ยงใในประเทศไทย โดยข้อมูลพันธุกรรมและลักษณะปรากฏภายนอก

พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข* พลชาติ ผิวเณร สุจิตรา เพชรคง สุชาติ จุลอดุง อนงค์ นิ่มละมัย และ จริญญา สุวรรณนาคะ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ

บทคัดย่อ

ปลานิลจิตรลดาผลของระดับอุณหภูมิน้ำต่ออัตราส่วนเพศปลานิลจิตรลดา 3

สุชาติ จุลอดุง1* สง่า ลีสง่า1 เมตตา ทิพย์บรรพต1 และ ชัยติศักดิ์ บริบูรณ์2

1ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร 2สํานักงานพื้นที่กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ