ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
สะพานสูบน้ำทะเล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
สวนหย่อมด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ถนนไปโรงเพาะเลี้ยงปลาทะเลของศูนย์ฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
โรงเพาะเลี้ยงปลาทะเลของศูนย์ฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

บทคัดย่อ

การศึกษาความต้องการโปรตีนในอาหารปลาตะเพียนทองที่ระดับ 20, 25, 30, 35 และ 40% โดยมีค่าของพลังงานในอาหารเท่ากัน 400 กิโลแคลอรีต่อ 100 กรัม ให้อาหารแก่ปลาที่มีน้ำหนักเริ่มต้น 1.02 กรัมต่อตัว เลี้ยงปลาโดยให้กินอาหารจนอิ่มวันละ 2 ครั้งเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ในตู้กระจกที่มีปริมาตรของน้ำ 120 ลิตรพร้อมให้อากาศ ผลการทดลองพบว่า ปลาที่ได้รับอาหารโปรตีน 35 และ 40% ทำให้ปลามีค่าน้ำหนักเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง เปอร์เซ็นต์น้ำหนักเพิ่ม

และปริมาณอาหารที่กินมีค่ามากกว่าแตกต่างทางสถิติ (p<0.05)จากกลุ่มได้รับอาหารโปรตีน 20, 25 และ 30% ขณะที่ค่าอัตราการเจริญเติบโต อัตราเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ประสิทธิภาพของอาหารและปริมาณโปรตีนที่ปลากินมีค่าดีกว่าแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) จากกลุ่มได้รับอาหารโปรตีน 20, 25 และ 30% ส่วนค่าโปรตีนที่เพิ่มขึ้นในตัวปลากลุ่มที่ได้รับอาหารโปรตีน 35% มีค่ามากที่สุด และมากกว่าแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) จากกลุ่มอื่นๆ จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่า ระดับโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลาตะเพียนทอง คือ 35%

 คำสำคัญ: ปลาตะเพียน ระดับโปรตีน

ความต้องการโปรตีนในอาหารปลาตะเพียนทองขนาดเล็ก
PROTEIN REQUIREMENT OF TINFOIL BARB(Puntius altus GUNTHER) FINGERLING

เรณู ว่องส่งสาร 1   Renu Wongsongsarn 1
สุภาพร มหันต์กิจ   Supaporn Mahankij
ประเสริฐ สิงห์สุวรรณ   Prasert Singsuwan
พิศมัย สมสืบ   Pitsamai Somseub

สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอ่างทอง 1   Angthong Inland Fisheries Station, Chairit1
สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำจืด 2   Inland Feed Research Institute2
 
Abstract

A feeding trial was conducted to evaluate the protein requirement of Tinfoil barb (Puntius albus). Five protein level (20, 25, 30, 35 and 40%) and 400 kcal/100g isocaloric diets were formulated to feed fish with average weight 1.02 g. Fish were fed satiation twice daily for 8 weeks in 120 –l aquaria. The result showed that fish fed 35 and 40 % protein diet had higher significantly different (p<0.05) in final weight gain, percentage of weight gain and the amount of feed fed, from fish fed 20, 25 and 30%. Where as the specific growth rate, feed conversion rate, feed efficiency, the amount of protein and energy consume had better value but not significantly different (p>0.05) than fish fed 20, 25 and 30%. And from apparent net protein retention value seem had higher and better but not significantly different (p>0.05) from the other group. It can conclude that the optimum protein for Tinfoil barb is 35% protein level.
 
Keywords: Tinfoil barb, Protein level

ที่มา: บทคัดย่อ การสัมมนาวิชาการประมง ประจำปี 2546 วันที่ 7 - 9 กรกฏาคม กรมประมง หน้า.36