ถนนไปโรงเพาะเลี้ยงปลาทะเลของศูนย์ฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
สวนหย่อมด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
โรงเพาะเลี้ยงปลาทะเลของศูนย์ฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
สะพานสูบน้ำทะเล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

บทคัดย่อ

การศึกษาความต้องการโปรตีนของปลาสายยูเผือกวัยรุ่นด้วยอาหารทดลองที่มีโปรตีน 5 ระดับคือ 25, 30, 35, 40 และ 45 เปอร์เซ็นต์ โดยอาหารทุกสูตรมีพลังงานย่อยได้เท่ากันคือ 280 กิโลแคลอรี/อาหาร 100 กรัม ได้ทดลองเลี้ยงลูกปลาสายยูเผือกน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 24.3+-0.15 กรัม จำนวน 10 ตัว ในตู้กระจกปิดทึบ ขนาด 18x36x18 นิ้ว จุน้ำปริมาตร 180 ลิตร ให้กินอาหารจนอิ่มวันละ 2 ครั้ง ระยะเวลา 10 สัปดาห์ ผลการทดลองพบว่า ปลาสายยูเผือกที่ได้รับอาหารโปรตีน 35 เปอร์เซ็นต์

มีน้ำหนักเมื่อสิ้นสุดการทดลอง และเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเพิ่มมากที่สุดและมากกว่า แตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) จากปลาที่ได้รับอาหารโปรตีน 40, 45, 30 และ 25 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ขณะที่อัตราแลกเนื้อมีค่าต่ำสุด และค่าประสิทธิภาพโปรตีนสูงสุดดีกว่า ไม่แตกต่างจากปลากลุ่มอื่นๆ (p>0.05) เช่นเดียวกันคือค่าของโปรตีนที่เพิ่มขึ้น และพลังงานที่เพิ่มขึ้น มีค่ามากที่สุดและมากกว่า แตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) จากปลาที่ได้รับอาหารทดลองกลุ่มอื่นๆ ค่าองค์ประกอบทางเคมีของปลาที่ได้รับอาหารโปรตีน 5 ระดับเมื่อสิ้นสุดการทดลอง มีค่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) จากการทดลองนี้ แสดงให้เห็นว่าอาหารที่มีระดับโปรตีน 35 เปอร์เซ็นต์ มีความเหมาะสมที่สุดในการใช้เลี้ยงปลาสายยูเผือกวัยรุ่น ขนาดน้ำหนักระหว่าง 23-55 กรัม

คำสำคัญ: ปลาสายยูเผือก (Pangasius conchophilus Robert and Vidthayanon) ระดับโปรตีน

ความต้องการโปรตีนในอาหารของปลาสายยูเผือกวัยรุ่น
PROTEIN REQUIREMENT OF Pangasius conchophilus
ROBERT & VIDTHAYANON JUVENILE

สุริยา จงโยธา 1 Suriya Jongyotha 1
พิศมัย สมสืบ 2 Pisamai Somsueb 2
สุชิน ทองมี 1 Suchin Tongmee 1

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น1 Khon Kaen Inland Fisheries Research and  Development Center1
สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำจืด2 Inland Feed Research Institute, Department of Fisheries2

Abstract

Study on protein requirement of snail eater pangasius (Pangasius conchophilus Robert and Vidthayanon) juvenile fed with five protein level of 25, 30, 35, 40 and 45 % diet contain isocaloric (G.E.) 280 kcal/100g. Fish with an average initial weight of 24.3 g. were randomly released at 10 tails in 180 liters glass aquaria cover with dark paper and fed satiation twice daily for 10 weeks.

The results showed that fish fed with 35% protein diet had the best percentage of weight gain and average final weight, which higher but not different (p>0.05) than fish fed 40, 45, 30 and 25 % protein diet, respectively. Where as protein efficiency ratio and feed conversion ratio were better but not different (p>0.05) than the others group. Consequently as the best value, apparent net protein retention and apparent net energy retention were higher but not different (p>0.05) than the others group. The proximal analysis values of fish fed with five protein level diet were different but not significant in statistic (p>0.05). It can conclude that the optimum protein level of diet is 35% for juvenile snail eater pangasius.

Keywords: Snail eater pangasius (Pangasius conchophilus Robert and Vidthayanon) ,Protein Level

ที่มา: บทคัดย่อ การสัมมนาวิชาการประมง ประจำปี 2546 วันที่ 7 - 9 กรกฏาคม กรมประมง หน้า.46