ถนนไปโรงเพาะเลี้ยงปลาทะเลของศูนย์ฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
สะพานสูบน้ำทะเล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
โรงเพาะเลี้ยงปลาทะเลของศูนย์ฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
สวนหย่อมด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

บทคัดย่อ

     กรมประมงสามารถเลี้ยงกุ้งกุลาดำให้มีไข่แก่ในบ่อดิน และได้ดำเนินการให้เป็นพันธุ์เพาะเลี้ยง (Domestication) เพื่อผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำทดแทนการจับจากธรรมชาติ ดังนั้นการนำเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซททัลไลท์มาใช้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกของกุ้งกุลาดำ จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการนำข้อมูลนี้ไปใช้เป็นเครื่องหมายในการคัดเลือกพันธุ์กุ้งกุลาดำต่อไป ดำเนินการเพาะผสมเทียมกุ้งกุลาดำ และอนุบาลลูกกุ้งจนมีขนาด P50 ทำการสกัดดีเอ็นเอ และศึกษารูปแบบเครื่องหมายดีเอ็นเอ Microsatellite Markers ของพ่อแม่ลูกกุ้งกุลาดำ ด้วยวิธี PCR (polymerase chain reaction) โดยใช้ไพร์เมอร์ของกุ้งกุลาดำ หลังจากนั้นนำไปแยกความแตกต่างหารูปแบบ Microsattelite Marker ของกุ้งกุลาดำแต่ละตัว โดยทำอิเล็คโทรโฟริซีสบน 6% denaturing polyacrylamide gel เสร็จแล้วย้อมดูแถบดีเอ็นเอด้วยซิลเวอร์ไนเตรท (Silver stain)

จากไพร์เมอร์ จำนวน 5 คู่ ได้แก่ DFUPm103, DFUPm104, DFUPm111, DFUPm303 และ DFUPm308 สารถมารถใช้ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกของกุ้งกุลาดำได้อย่างชัดเจน โดยลูกกุ้งกุลาดำจะได้ยีนจากพ่อและแม่อย่างละครึ่ง

คำสำคัญ: กุ้งกุลาดำ เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซททัลไลท์ เครื่องหมายพันธุกรรม

การวิเคราะห์ความเป็นพ่อแม่ลูกของกุ้งกุลาดำโดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซททัลไลท์

PARENTAGE ANALYSIS OF PENAEUS MONODON USING MICROSATELLITE MARKERS
โดย ศรีรัตน์ สอดศุข Srirat SodsukAbstract

Department of Fisheries has succeeded in rearing Penaeus monodon broodstock in earthern pond. Domesticated shrimp was proceeded to produce broodstock instead of catching from the wild. Microsatellite markers can be used for parental analysis of further Penaeus monodon selective breeding program.  Insemination of Penaeus monodon was proceeded, and larvae were nursed to P50. DNA from P50 and their parents were separately extracted. Then, microsatellite markers of Penaeus monodon was studied using PCR technique (polymerase chain reaction) and electrophoresis of 6% denaturing polyacrylamide gel. Finally, DNA bands were visualized using silver staining.

The study resulted in five microsatellite primers: DFUPm103, DFUPm104, DFUPm111, DFUPm303 and DFUPm308. All patterns of these primers showed genetic relationship between the father, mother and their progenies, the progenies having half genes from the father and the other half fronm the mother.

Keywords: Penaeus monodon, Microsatellite Markers, Genetic/DNA Markers

ที่มา: บทคัดย่อ การสัมมนาวิชาการประมง ประจำปี 2546 วันที่ 7 - 9 กรกฏาคม กรมประมง หน้า.90