โรงเพาะเลี้ยงปลาทะเลของศูนย์ฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
สะพานสูบน้ำทะเล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
ถนนไปโรงเพาะเลี้ยงปลาทะเลของศูนย์ฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
สวนหย่อมด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

บทคัดย่อ

การตรวจหาเชื้อไวรัส MBV ในลูกกุ้งกุลาดำระยะวัยอ่อน (Postlarva) จากฟาร์มเพาะฟักในจังหวัดภูเก็ต ระหว่างเดือนตุลาคม 2543 ถึง เดือนกันยายน 2544 จำนวน 1,189 ตัวอย่าง พบลูกกุ้งกุลาดำติดเชื้อไวรัสMBV 885 ตัวอย่าง (74.43%) โดยพบการติดเชื้อไวรัสMBV สูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 95%, ต่ำสุดในเดือนกันยายน 47% ได้แบ่งระดับการติดเชื้อไวรัสMBV ในลูกกุ้งกุลาดำตามปริมาณ Occusion body ที่พบออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้คือ 1.ตรวจไม่พบเชื้อไวรัสMBV พบสูงสุดในเดือนกันยายน 53%, 2.ตรวจพบเชื้อไวรัสMBV น้อย พบสูงสุดในเดือนธันวาคม 34%, 3.พบเชื้อไวรัสMBV ปานกลาง พบสูงสุดในเดือนตุลาคม 37%, 4. พบเชื้อไวรัสMBV มาก พบสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 49%,

แหล่งพ่อแม่พันธุ์ และการวางไข่ของพ่อแม่พันธุ์กุ้ง พบว่าลูกกุ้งกุลาดำที่ได้จากพ่อแม่พันธุ์ที่จับมาจากจังหวัดสตูล พบเชื้อไวรัสMBV มากที่สุด 81.87 % รองลงมาคือพ่อแม่พันธุ์จากจังหวัดตรัง 71.83% ส่วนการวางไข่ของแม่พันธุ์กุ้งพบว่า ลูกกุ้งกุลาดำที่ได้จากแม่พันธุ์ตัดตาครั้งแรก และวางไข่ครั้งที่1 จะพบการติดเชื้อไวรัส MBV สูงสุด 55.08%, รองลงมาคือ แม่พันธุ์ซึ่งมีไข่แก่มาจากทะเล 12.1% และแม่พันธุ์ตัดตา วางไข่ครั้งที่ 2 7.23 % ตามลำดับ ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของลูกกุ้งกุลาดำต่อการติดเชื้อไวรัสMBV เปรียบเทียบกุ้งที่ไม่ติดเชื้อ ทุกช่วงอายุของลูกกุ้งกุลาดำ คือ P8-10, P11-15 พบว่า ลูกกุ้งกุลาดำที่ติดเชื้อไวรัสMBV มีความยาวน้อยกว่ากุ้งไม่ติดเชื้อ และเมื่อทดสอบทางสถิติระหว่างความยาวของลูกกุ้งกุลาดำในช่วงอายุต่างๆกัน กับการติดเชื้อไวรัสMBV พบว่า ลูกกุ้งระยะPostlarva 8-10 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P> 0.05) แต่จะแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)ในลูกกุ้งระยะPostlarva 11-15

การตรวจหาเชื้อไวรัส MBV (Monodon Baculovirus) ในลูกกุ้งกุลาดำวัยอ่อน An Inspection of MBV (Monodon Baculovirus) in Post Larval of Black Tiger Prawn ( Penaeus monodon )

ฉันทนา แก้วตาปี  Chantana Keawtapee
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต  Phuket Coastal Fisheries and Development Center

Abstract

An inspection MBV in 1,189 Postlarva of Black Tiger Prawn were conducted October 2000 to September 2001. The results showed that only 885 samples (74.43%) were infected by MBV. Infected samples were found maximum 95% and minimum 47% in November and September, respectively. The level of MBV in postlarva were provided to 4 groups by occusion body. Group1. Not MBV infected mainly found in September (53%) , Group2. Minimum MBV infected mainly found in December (34 %), Group3 Medium MBV infected mainly found in October (37%), Group4. Maximum MBV infected mainly found in May (49 %). Almost broodstock were collected from Andaman Sea . Postlarva from broodstock from Satun province indicated maximum MBV infected (81.87 %) Postlarva from broodstock from Trang province were (71.83%) MBV infected. The frist spawning of eyestalk ablated broodstock indicated maximum MBV infected 55.08% while Broodstock from the sea were 12.1% MBV infected and the second time of spawing of broodstock MBV infected 7.23%. Comparison of total length of Postlarvae between infected MBV and not infected MBV were studied. The results showed that, infected MBV larvae were shorter than not infected larvae however, they were not significant different (P>0.05) in postlarva 8-10 but significant different (P< 0.05) in postlarva 11-15

ที่มา: บทคัดย่อ การสัมมนาวิชาการประมง ประจำปี 2546 วันที่ 7 - 9 กรกฏาคม กรมประมง หน้า.87