อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

บทคัดย่อ

การเลี้ยงลูกปูทะเล(Scylla olivacea)วัยอ่อนที่ระดับความเค็มต่างๆกัน ได้ดำเนินการทดลอง ณ.สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดระนอง โดยนำลูกปูทะเลระยะyoung crab1 ซึ่งมีน้ำหนักและความกว้างกระดองเฉลี่ย 0.0145 กรัม และ0.39 เซนติเมตร ตามลำดับ มาทดลองเลี้ยงที่ระดับความเค็ม 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 ส่วนในพัน ในกล่องโฟมขนาด 60 ลิตร อัตราความหนาแน่น 10 ตัว/กล่อง อาหารที่ใช้เลี้ยงลูกปูได้แก่ อาร์ทีเมีย ปลาสด หอยแมลงภู่ กุ้งแชบ๊วย และอาหารเสริมเป็นระยะเวลานาน 22 สัปดาห์ โดยชั่งน้ำหนัก วัดขนาด และนับจำนวนทุกๆ 4 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดการทดลอง น้ำหนักเฉลี่ยของปูทะเลที่ระดับความเค็ม 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 ส่วนในพัน เท่ากับ 6.15, 7.16, 9.64, 13.71, 10.82, และ 10.31 กรัม ตามลำดับ เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) ระหว่างการเลี้ยงที่ระดับความเค็ม 5 กับ 10 และ 10,15,20 กับ 25 และที่ระดับความเค็ม 15, 20, 25 กับ 30 ส่วนในพัน ส่วนอัตราการรอดตายที่ระดับความเค็ม 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 ส่วนในพันคือ 6.67, 23.33, 33.33, 36.67, 43.33 และ 46.67% ตามลำดับ ผลทดสอบทางสถิติพบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) ระหว่างการเลี้ยงที่ระดับความเค็ม 5 กับ 10 และ 10 กับ 15 และที่ระดับความเค็ม 25 กับ30 ส่วนในพัน

คำสำคัญ: ปูทะเล ความเค็ม การเจริญเติบโต การรอดตาย

การเลี้ยงลูกปูทะเล (Scylla olivacea) วัยอ่อนที่ระดับความเค็มต่างๆกัน  Rearing on young crab (Scylla olivacea) at various salinity
วิทยา  หะวานนท์        Vitaya Havanont
สุภาพ  ไพรพนาพงศ์           Supap Paipanapong
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดระนอง      Ranong Coastal Aquaculture Station

Abstract

Rearing on young crab(Scylla olivacea) at various salinity was conducted at Ranong Coastal Aquaculture Station for 22 weeks.Three styrofoam boxs in each of six treatments were controlled at salinity levels of 5, 10, 15, 20, 25 and 30 ppt.The young crab with average initial weight and internal carapace width 0.0145 gram and 0.39 centimeter respectively were stocked in 60 litre rectangular styrofoam box at a density of 10 individual per box. The crab were fed with Artemia., trash fish, green mussel, banana shrimp and supplementary feed.

The result shown that the mean final weight of crab at 5,10, 15, 20, 25 and 30 ppt were 6.15, 7.16, 9.64, 13.71, 10.82 and 10.31 gram, respectively. There was no significant difference (p>0.05) between the treatment at 5 and 10, 10 and 15 as well as 25 and 30 ppt. The final survival rate at 5, 10, 15, 20, 25 and 30 ppt treatment were 6.67, 23.33, 33.33, 36.67, 43.33 and 46.67 %, respectively. There was no significant difference (p>0.05) between the treatmentat 5 and 10, 10,15,20 and 25 as well as 15, 20, 25 and 30 ppt.

Keywords: Young crab, salinity, growth, survival

ที่มา: บทคัดย่อ การสัมมนาวิชาการประมง ประจำปี 2546 กรมประมง วันที่ 7 - 9 กรกฏาคม หน้า.77