อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

บทคัดย่อ

การเลี้ยงลูกปูทะเล Scylla serrata (Forskal) ในบ่อดินขนาดพื้นที่ 800 ตารางเมตร จำนวน 2 บ่อ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี โดยใช้ลูกปูทะเลที่ได้จากการเพาะพันธุ์ของศูนย์ ฯ ซึ่งมีความกว้างกระดอง (ICW) เฉลี่ย 0.38 เซนติเมตร และน้ำหนักเฉลี่ย 0.04 กรัม ในการทดลองได้แบ่งบ่อทดลองออกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน บ่อครึ่งแรกจะเลี้ยงลูกปูทะเลโดยมีที่หลบซ่อน และบ่ออีกครึ่งหนึ่งจะเลี้ยงลูกปูทะเลโดยไม่มีที่หลบซ่อน ในการทดลองใช้ลูกปูทะเลระยะ Crab stage ที่ 1 และ 2 จำนวน 8,000 ตัว แบ่งลงบ่อทดลองในแต่ละส่วนจำนวนเท่ากัน 2,000 ตัว ที่ความหนาแน่น 5 ตัวต่อตารางเมตร เมื่อสิ้นสุดการทดลองปรากฏว่าลูกปูทะเลที่เลี้ยงโดยมีและไม่มีที่หลบซ่อน มีความกว้างกระดองเฉลี่ย 9.240 และ 8.450 เซนติเมตร น้ำหนักเฉลี่ย 187.80 และ 145.40 กรัม อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะเฉลี่ยร้อยละ 6.71 และ 6.50 ต่อวัน อัตราการรอดตายเฉลี่ย 8.73 และ 4.40 เปอร์เซ็นต์ ได้ผลการจับลูกปูทะเลเฉลี่ย 32.65 และ12.64 กิโลกรัม ตามลำดับ เมื่อทดสอบผลทางสถิติ พบว่า ความกว้างกระดองเฉลี่ย น้ำหนักเฉลี่ย และอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะเฉลี่ย มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) ส่วนอัตราการรอดตาย และผลผลิตรวมเฉลี่ย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)

คำสำคัญ : การเลี้ยง ลูกปูทะเล ที่หลบซ่อน

การเลี้ยงลูกปูทะเล Scylla serrata (Forskal) โดยมีที่หลบซ่อนในบ่อดิน  Rearing on Mud Crab, Scylla serrata (Forskal) by using shelters in Earthen Pond

วิวรรธน์ สิงห์ทวีศักดิ์      Wiwat Singthaweesak
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี      Chanthaburi Coastal Fisheries Research and Development Center

Abstract

The rearing of crab stage of mud crab, Scylla serrata (Forskal), was held in 2 earthen ponds, 800 squaremeters, at Chanthaburi Coastal Fisheries Research and Development Center. There were 2 treatments with 2 replications where the crab stage of mud crab were reared with shelters and without shelter. The stocking density was 5 crabs per squaremeter. The average internal carapace width (ICW) was 0.38 centimeters and average weight was 0.04 grams.

The result revealed that rearing with and without shelter had final average internal carapace width 9.240 and 8.450 centimeters, average weight 187.80 and 145.40 grams, average specific growth rate was 6.71 and 6.50 percents per day, showed non-significantly (P>0.05) The average percentage of survival was 8.73 and 4.40 and average yield was 32.65 and 12.64 kilograms respectively and showed significantly difference (P<0.05)

Keywords : Rearing, Mud Crab, Scylla serrata, crab stage, Shalters

ที่มา: บทคัดย่อ การสัมมนาวิชาการประมง ประจำปี 2546 กรมประมง วันที่ 7 - 9 กรกฏาคม หน้า.78