ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

บทคัดย่อ

ทดลองเลี้ยงปลากะพงขาวในบ่อดินขนาด 2 ไร่ ความลึกเฉลี่ย 1 เมตร กั้นเป็นคอก จำนวน 6 คอก พื้นที่คอก 25 ตารางเมตร จากการทดลองครั้งนี้พบว่า การเจริญเติบโตไม่ค่อยดี โดยปลาที่ปล่อยในคอก 3 ตัว/ตรม. มีการเจริญเติบโตเฉลี่ยสูงสุดคือ 373.1 กรัม (1.45 กรัม/วัน) ส่วน 9 ตัว/ตรม. มีอัตราการเจริญเติบโต 331.11 กรัม (1.27 กรัม/วัน) และ 15 ตัว/ตรม. มีอัตราการเจริญเติบโต 296.68 กรัม (1.15 กรัม/วัน) และเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน อัตราแลกเนื้อมีค่าตั้งแต่ 4.39-14.43 ซึ่งสูงกว่าปกติและสาเหตุที่ทำให้ปลาโตช้าเนื่องมาจากเกิดโรคระบาดกับทุกคอกเมื่อทดลองได้ 1 เดือน และพบว่าปลาที่ทดลองปล่อยด้วยความหนาแน่นสูงจะมีการตายสูงกว่าปลาที่ปล่อยด้วยอัตราความหนาแน่นต่ำ

ชื่อเรื่อง :          การทดลองเลี้ยงปลากะพงขาวในบ่อดินด้วยอัตราความหนาแน่นต่าง ๆ กัน

ชื่อภาษาอังกฤษ: Experiment on sea bass (Lates calcarifer) culture in earthen pond various stocking density.

ชื่อผู้วิจัย :        ไชยยุทธ์ จันทนชูกลิ่น

ผู้ร่วมวิจัย :      สุพจน์ จึงแย้มปิ่น, บุญส่ง สิริกุล, สุวิทย์ คชสิงห์

ปีที่พิมพ์ :        รายงานประจำปี 2526