ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

บทคัดย่อ

การศึกษาผลของฟอร์มาลีนและด่างทับทิมต่ออัตราการตายของไรแดงน้ำจืดที่ระดับความเข้มข้นของฟอร์มาลินและด่างทับทิม ที่ 0,100,200,300 , 400 ppm. และ 0, 0.1 , 0.3 ,0.6 , 1.0 ppm. ตามลำดับ เพื่อหาค่า LC 50 โดย Read and Muench Method พบว่า 4 hr. LC 50 ของฟอร์มาลินกับไรแดงน้ำจืด เท่ากับ 238.41 ppm. และค่าความเข้มข้นปลอดภัย เท่ากับ 23.84 ppm. 4 hr. LC 50 ของด่างทับทิมกับไรแดงน้ำจืด เท่ากับ 0.42 ppm. และค่าความเข้มข้นที่ปลอดภัย เท่ากับ 0.04 ppm. คุณสมบัติของน้ำในการศึกษาไม่แตกต่างกัน

ผลของฟอร์มาลีนและด่างทับทิมต่ออัตราการตายของไรแดงน้ำจืด
ยรรยง ตันตาปกุล

Abstract

The studies were conducted to find out the effects of formalin and potassium permanganate on water flea at the concentration of 0,100,200,300 , 400 ppm. And 0, 0.1 , 0.3 ,0.6 , 1.0 ppm. , respectively. The effects of them on water flea were found; 4 hr. LC 50 of formalin was 238.41 ppm., and safety concentration was 23.84 ppm. 4 hr. LC 50 of potassium permanganate (KmnO4) was 0.42 ppm. , and safety contentration was 0.04 ppm. , water qualities before and after the studies of formalin and KmnO4 were not significantly different.