อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

บทคัดย่อ

ได้พัฒนาระบบการเลี้ยงปลาแบบน้ำหมุนเวียนและบำบัดด้วยวิธีทางชีวภาพประกอบด้วยถังเลี้ยงปลา ขนาด 2 ตัน จำนวน 4 ถัง ทุกถังต่อท่อขนาด 2 นิ้ว เข้ากับระบบบำบัดคุณภาพน้ำ ซึ่งประกอบด้วยถังขนาด 700 ลิตร 3 ถัง และถังสูงขนาด 1400 ลิตร 1 ถัง โดยที่ถัง 700 ลิตร ถังแรกเป็นตัวตกตะกอน มีอุปกรณ์คัดแยกตะกอนออกจากน้ำ (Drum filter) ถังที่ 2 เป็นถังบรรจุ biofilter ถังที่ 3 เป็นถังกลมขนาด 1400 ลิตร บรรจุ Trickling filter ถังที่ 4 เป็นถังเก็บน้ำเพื่อจ่ายให้กับถังเลี้ยงทั้ง 4 ถัง ระบบน้ำขับเคลื่อนโดยปั้มน้ำหอยโข่งขนาด 2 นิ้ว พร้อมกับอุปกรณ์ไทม์เมอร์ควบคุมการทำงาน ได้ทดสอบระบบโดยการเลี้ยงปลากะรังขนาด 6.6 ซม. น้ำหนัก 5.02 กรัม ถังละ 150 ตัว ให้อาหารเม็ด ปรากฎว่า ภายหลังทดลองเลี้ยงปลาไป 3 เดือน ปลาได้ขนาด 11.12 ซม. น้ำหนัก 30.76 กรัม อัตราการรอดตายเฉลี่ย 99.0 เปอร์เซ็นต์ ประสิทธิภาพของระบบบำบัดในการลดแอมโมเนียรวม 262%  มวลน้ำที่ไหลเวียนในระบบ 19.2 ตัน/วัน

การพัฒนาการเลี้ยงปลากะรังด้วยระบบน้ำหมุนเวียน และบำบัดด้วยวิธีทางชีวภาพ
Development of biologically treated and recirculating system for grouper culture
ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
นิคม ละอองศิริวงศ์
ภาสกร ถมพลกรัง
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง อ.เมือง จ.สงขลา


Abstract

Biologically treated and recirculating system (BTRS) were designed and developed for grouper culture. The system consists of a set of four two-ton tanks for grouper culture. Each fish tank links with BTRS by 2-inch pipe. BTRS composes with two 700-liter tanks (one equipped with drum filter, one with submerged biofilter) , 1400 - liter tank with trickling filter and 700 - liter tank. The last 700 - liter tank was used as stocking tank before treated seawater distributed into rearing tanks. BTRS was powered by 2-niche pump controlled with timer switch. The system was tested by grouper culture. 150 groupers at size of 6.6 cm or 5.02 gram were stocked in each tank with pellet feeding. After 3 months, grouper reached a size of 11.12 cm or 30.76 gram with survival rate of 99.0 percent. The efficiency of ammonia and nitrite removal for BTRS were 262%