ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

บทคัดย่อ

การสำรวจประสิทธิภาพเครื่องมือประมงในบริเวณลุ่มน้ำปากพนัง ตั้งแต่คลองอำเภอชะอวดจนถึงบริเวณปากอ่าวปากพนัง ระหว่างเดือนตุลาคม 2544 ถึงเมษายน 2546 หลังจากการปิดประตูระบายน้ำ โดยการสำรวจสุ่มสอบถามราษฎรที่มีอาชีพทำประมง พบว่ามีจำนวนครัวเรือนชาวประมงทั้งหมด 587 ครัวเรือน เครื่องมือประมงที่นิยมใช้มี 8 ชนิด คือ แห โพงพาง ยอ ข่าย เบ็ดราว ไซปลา ไซปู และฉมวก ประสิทธิภาพอัตราการจับสัตว์น้ำของเครื่องมือประมงแต่ละชนิด หรือ C.P.U.E เท่ากับ 322.87 กรัม/ชั่วโมง, 250.00 กรัม/ชั่วโมง, 155.50 กรัม/ชั่วโมง ,36.45 กรัม/ชั่วโมง, 17.94 กรัม/ชั่วโมง, 8.44 กรัม/ชั่วโมง, 1.60 กรัม/ชั่วโมง และ 1.49 กรัม/ชั่วโมง ตามลำดับ ชนิดสัตว์น้ำที่พบ 76 ชนิด แยกเป็น ปลา 64 ชนิด กุ้ง 9 ชนิด ปู 2 ชนิดและกั้ง 1 ชนิด ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้เฉลี่ยรวม 41,086.7 กิโลกรัมต่อเดือน

คำสำคัญ : เครื่องมือประมง ชนิดและปริมาณสัตว์น้ำ ลุ่มน้ำปากพนัง

การสำรวจประสิทธิภาพเครื่องมือทำการประมงและประเมินผลการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำ ในบริเวณลุ่มน้ำปากพนัง (หลังการปิดประตูระบายน้ำ)
Fishing Effort in Pakpanang River. Nakhonsrithammarat Provice
(After water gate installation 2002-2003)

อรัญญา อัศวอารีย์ Aranya Assava-Aree
ประมัยพร ศรีอรุณ Pramaipron Sriaroon

Abtract

Survey of fishing effort from Pakpanang river were conducted during October 2001 - April 2003 after water gate imstallation. By using questionare and interview. The results showed that there were 8 types of popular fishing gears used such as cast nets, Stow net, Common life net , Gillnets, longline, Fish trap, Crab trap and Spear . Catch per unit of Effort were 322.87 g/hr.,250.00 g/hr.,155.50 g/hr., 36.45 g/hr., 17.94 g/hr.,18.44 g/hr., 1.60 g/hr. and 1.49 g/hr, respectively. There were 76 species of aquatic fauna classified as 64 species of fish, 9 species of shrimp, 2 species of crab, 1 species of stomatopod. The everage total fishery production were 41,086.7 kg./month.

Keyword : Fishing gear, Species and fishery production, Pakpanang river.