ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

- สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ก.ย.  2563

01.สขร.1 เดือน ก.ย. 63 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา 

02.สขร.1 เดือน ก.ย. 63 ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ (สงขลา)

03.สขร.1 เดือน ก.ย. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 12 (สงขลา)

04.สขร.1 เดือน ก.ย. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

05.สขร.1 เดือน ก.ย. 63 ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ (สงขลา)

06.สขร.1 เดือน ก.ย. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

 

- สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ส.ค.  2563

01.สขร.1 เดือน ส.ค. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

02.สขร.1 เดือน ส.ค. 63 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา 

03.สขร.1 เดือน ส.ค  63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

04.สขร.1 เดือน ส.ค  63 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

05.สขร.1 เดือน ส.ค  63 ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ (สงขลา)

 

- สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ก.ค. 2563

01.สขร.1 เดือน ก.ค. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

02.สขร.1 เดือน ก.ค. 63 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา 

03.สขร.1 เดือน ก.ค. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

04.สขร.1 เดือน มิ.ย. 63 ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ (สงขลา)

05.สขร.1 เดือน มิ.ย. 63 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

 

- สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน มิ.ย. 2563

01.สขร.1 เดือน มิ.ย. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

02.สขร.1 เดือน มิ.ย. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

03.สขร.1 เดือน มิ.ย. 63 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

04.สขร.1 เดือน มิ.ย. 63 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

05.สขร.1 เดือน มิ.ย. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 12 (สงขลา)

06.สขร.1 เดือน มิ.ย. 63 ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ (สงขลา)

 

- สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน พ.ค. 2563

01.สขร.1 เดือน พ.ค 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

02.สขร.1 เดือน พ.ค. 63 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

03.สขร.1 เดือน พ.ค. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

04.สขร.1 เดือน พ.ค. 63 ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ (สงขลา)

05.สขร.1 เดือน พ.ค. 63 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

 

- สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน เม.ย. 2563

01.สขร.1 เดือน เม.ย. 63 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

02.สขร.1 เดือน เม.ย. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

03.สขร.1 เดือน เม.ย. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

04.สขร.1 เดือน เม.ย. 63 ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ (สงขลา)

05.สขร.1 เดือน เม.ย. 63 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

06.สขร.1 เดือน เม.ย. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 12 (สงขลา)

 

- สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน มี.ค. 2563

01.สขร.1 เดือน มี.ค. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

02.สขร.1 เดือน มี.ค. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

03.สขร.1 เดือน มี.ค. 63 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

04.สขร.1 เดือน มี.ค. 63 ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ (สงขลา)

 

 - สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ก.พ. 2563

01.สขร.1 เดือน ก.พ. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

02.สขร.1 เดือน ก.พ. 62 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

03.สขร.1 เดือน ก.พ. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

04.สขร.1 เดือน ก.พ. 63 ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ (สงขลา)

05.สขร.1 เดือน ก.พ. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 12 (สงขลา) 

 

- สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ม.ค. 2563

01.สขร.1 เดือน ม.ค. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

02.สขร.1 เดือน ม.ค. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

03.สขร.1 เดือน ม.ค. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 12 (สงขลา) 

04.สขร.1 เดือน ม.ค. 63 ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ (สงขลา)

05.สขร.1 เดือน ม.ค. 63 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

 

- สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ธ.ค. 2562

01.สขร.1 เดือน ธ.ค. 62 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

02.สขร.1 เดือน ธ.ค. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

03.สขร.1 เดือน ธ.ค. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

04.สขร.1 เดือน ธ.ค. 62 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

05.สขร.1 เดือน ธ.ค. 62 ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ (สงขลา)

06.สขร.1 เดือน ธ.ค. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 12 (สงขลา) 

 

- สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน พ.ย. 2562

01.สขร.1 เดือน พ.ย. 62 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

02.สขร.1 เดือน พ.ย. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

03.สขร.1 เดือน พ.ย. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

04.สขร.1 เดือน พ.ย. 62 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

05.สขร.1 เดือน พ.ย. 62 ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ (สงขลา)

06.สขร.1 เดือน พ.ย. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 12 (สงขลา)

 

- สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ต.ค. 2562

01.สขร.1 เดือน ต.ค. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

02.สขร.1 เดือน ต.ค. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

03.สขร.1 เดือน ต.ค. 62 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

04.สขร.1 เดือน ต.ค. 62 ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ (สงขลา)

05.สขร.1 เดือน ต.ค. 62 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

 

- สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ก.ย. 2562

01.สขร.1 เดือน ก.ย. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

02.สขร.1 เดือน ก.ย. 62 ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ (สงขลา)

03.สขร.1 เดือน ก.ย. 62 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

04.สขร.1 เดือน ก.ย. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

05.สขร.1 เดือน ก.ย. 62 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

 

 - สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ส.ค. 2562

01.สขร.1 เดือน ส.ค. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

02.สขร.1 เดือน ส.ค. 62 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

03.สขร.1 เดือน ส.ค. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

04.สขร.1 เดือน ส.ค. 62 ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ (สงขลา) 

05.สขร.1 เดือน ส.ค. 62 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

06.สขร.1 เดือน ส.ค. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 12 (สงขลา)

 

- สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ก.ค. 2562

01.สขร.1 เดือน ก.ค. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

02.สขร.1 เดือน ก.ค. 62 ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ (สงขลา) 

03.สขร.1 เดือน ก.ค. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

04.สขร.1 เดือน ก.ค. 62 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

05.สขร.1 เดือน ก.ค. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 12 (สงขลา)

 

- สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน มิ.ย. 2562

01.สขร.1 เดือน มิ.ย. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) 

02.สขร.1 เดือน มิ.ย. 62 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

03.สขร.1 เดือน มิ.ย. 62 ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ (สงขลา)

04.สขร.1 เดือน มิ.ย. 62 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา)

 

- สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน พ.ค. 2562

01.สขร.1 เดือน พ.ค. 62 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา 

02.สขร.1 เดือน พ.ค. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) 

03.สขร.1 เดือน พ.ค. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

04.สขร.1 เดือน พ.ค. 62 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

05.สขร.1 เดือน พ.ค. 62 ศูนย์ควบคุมการแจ้ง เข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

06.สขร.1 เดือน พ.ค. 62 ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ (สงขลา)

07.สขร.1 เดือน พ.ค. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 12 (สงขลา)

 

- สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน เม.ย. 2562

01.สขร.1 เดือน เม.ย. 62 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา 

02.สขร.1 เดือน เม.ย. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) 

03.สขร.1 เดือน เม.ย. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

04.สขร.1 เดือน เม.ย. 62 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

05.สขร.1 เดือน เม.ย. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 12 (สงขลา)

06.สขร.1 เดือน เม.ย. 62 ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ (สงขลา)

 

 - สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน มี.ค. 2562 

01.สขร.1 เดือน มี.ค. 62 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

02.สขร.1 เดือน มี.ค. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

03.สขร.1 เดือน มี.ค. 62 ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ (สงขลา)

04.สขร.1 เดือน มี.ค. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

05.สขร.1 เดือน มี.ค. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 12 (สงขลา)

06.สขร.1 เดือน มี.ค. 62 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

  

- สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ก.พ. 2562 

01.สขร.1 เดือน ก.พ. 62 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

02.สขร.1 เดือน ก.พ. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

 

- สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ม.ค. 2562 

01.สขร.1 เดือน ม.ค. 62 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

02.สขร.1 เดือน ม.ค. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

03.สขร.1 เดือน ม.ค. 62 ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ (สงขลา)

04.สขร.1 เดือน ม.ค. 62 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา

05.สขร.1 เดือน ม.ค. 62 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา)

06.สขร.1 เดือน ม.ค. 62 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

07.สขร.1 เดือน มี.ค. 62 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

 

- สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ธ.ค. 2561 

01.สขร.1 เดือน ธ.ค. 61 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

02.สขร.1 เดือน ธ.ค. 61 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

03.สขร.1 เดือน ธ.ค. 61 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา)

 

 - สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน พ.ย. 2561

01.สขร.1 เดือน พ.ย. 61 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

02.สขร.1 เดือน พ.ย. 61 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 12 (สงขลา)

03.สขร.1 เดือน พ.ย. 61 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

04.สขร.1 เดือน พ.ย. 61 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา)

 

- สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ต.ค. 2561 

01.สขร.1 เดือน ต.ค. 61 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

02.สขร.1 เดือน ต.ค. 61 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

03.สขร.1 เดือน ต.ค. 61 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา)

 

- สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ก.ย. 2561 

01.สขร.1 เดือน ก.ย. 61 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

02.สขร.1 เดือน ก.ย. 61 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา)

 

 - สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) ย้อนหลัง 1 ปี

01.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560

02.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560

03.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

04.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561

05.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561

06.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561

07.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561

08.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561

09.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561

10.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561

11.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561

12.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561